معرفی مدیران ومسئولین محیط زیست زنجان
 اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان
مدیرکل
سیدرضا موسوی مشکینی
33541007
معاون فنی
تورج باحجب قاسمی
02433532006
معاون نظارت و پایش
علی اسدی
02433532004
رئیس اداره محیط زیست زنجان
علی آذری
02433785004
رئیس اداره محیط زیست ابهر
محمد هادی کاظمی
02435228081
رئیس اداره محیط زیست خدابنده
سعید کرد
02434210700
رئیس اداره محیط زیست ایجرود
حامد تقی بگلو
02436722333
سرپرست اداره محیط زیست ماهنشان
محرمعلی عزیزی
02423223310
رئیس اداره محیط زیست طارم
سیدرضا معافی مدنی
02432823102
رئیس اداره محیط زیست خرمدره
توکل سلیمانی
02435531960