معرفی مدیران ومسئولین محیط زیست زنجان

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان

مدیرکل

حسین آب سالان

02433541007

modir.en.zn@doe.ir

معاون توسعه مدیریت و منابع

سعید حقیقی

02433566113

M.T.Manabeh@doe.ir

معاون فنی

سعید محمدی

02433532006

M.Fanni.en.zn@doe.ir

معاون نظارت و پایش

علی اسدی

02433532004

M.Payesh.en.zn@doe.ir

رئیس اداره محیط زیست شهرستان زنجان


حامدتقی بگلو


02433785004


Zanjan.en.zn@doe.ir

رئیس اداره محیط زیست ابهر

محمد هادی کاظمی

02435228081

Abhar.en.zn@doe.ir

رئیس اداره محیط زیست خدابنده

سیدرضا معافی مدنی

02434210700

Khodabande.en.zn@doe.ir

رئیس اداره محیط زیست ایجرود

امیرحسین کاظمی

02436722333

ejrood.en.zn@doe.ir

رئیس اداره محیط زیست ماهنشان

محرمعلی عزیزی

02423223310

Mahneshan.en.zn@doe.ir

رئیس اداره محیط زیست طارم

غلامرضا عباسی

02432823102

Taroom.en.zn@doe.ir

رئیس اداره محیط زیست خرمدره

توکل سلیمانی

02435531960

Khoramdarreh.en.zn@doe.ir