.
موقعیت جغرافیایی زنجان
1397/5/6 شنبه

موقعیت جغرافیایی استان زنجان :

استان زنجان که از آن به عنوان فلات زنجان نیز نام برده می شود در قسمت مرکزی و شمال غربی کشور، ما بین35 درجه و 25 دقیقه تا 37 درجه و15 دقیقه عرض شمالی و 47 درجه و 1 دقیقه تا 49 درجه و 52 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. این استان با هفت استان هم مرز می باشدبه طوریکه از شمال به شهرستان خلخال از استان اردبیل و شهرستان رودبار از استان گیلان ، از شمال شرقی و شرق به شهرستان های تاکستان و بوئین زهرا و قزوین از استان قزوین ، از جنوب به شهرستان همدان از استان همدان ،از جنوب غربی به شهرستان بیجار از استان کردستان واز مغرب به شهرستان تکاب از استان آذربایجان غربی واز شمال غرب به شهرستانهای میانه و هشترود از استان آذربایجان شرقی محدود است. مساحت شهری در مساحت شهرستانهای محاسبه نگردیده است . وسعت استان در سال 1378 حدود 22164 کیلومتر مربع و تراکم نسبی در استان 42 نفر در هر کیلومتر می باشد.به این ترتیب در مقایسه با میانگین مساحت استانهای کشور (65920کیلومتر مربع) ،استان زنجان درردیف استانهای کوچک از نظر وسعت قلمرو دارد و سهم نسبی استان از مساحت کل کشور 34/1درصد میباشد.

شهرستانهای استان زنجان مطابق آخرین تقسیمات کشوری: 

نام شهرستان

زنجان

ابهر

خدابنده

خرمدره

ماهنشان

طارم

ایجرود

کل استان

وسعت(KM2 )

6763

2993

5151

407

2786

2235

1829

22164

جمعیت کل

404611

148624

163068

51681

48770

43460

41456

901670

جمعیت شهری

286295

80905

31907

39094

5476

5608

2970

452255

جمعیت روستایی

118316

67719

131161

12587

43294

37852

38486

449469

تعداد شهر

1

4

4

1

2

2

2

16

تعدد بخش

3

2

4

1

2

2

2

16

تعداد دهستان

12

8

10

2

5

5

4

46

تعداد کل ابادی

328

143

262

25

155

118

96

1127

آبادی دارای سکنه

280

120

230

19

132

97

80

958

آبادی خالی از سکنه

48

23

32

6

23

21

16

169

کل خانوار روستایی

21842

13044

23893

2273

7878

7472

7381

83783

آبادی بالای 20 خانوار

218

92

206

11

113

77

63

780

خانوار آبادی بالای 20

21246

12852

22862

2202

7709

7270

7191

81332

توضیح : ارقام مربوط به جمعیت روستایی بر مبنای سر شماری سال 1375 میباشد. اقلیم و ویژگیهای طبیعی: استان زنجان از نظر شکل ظاهری زمین ، دارای دو منطقه کوهستانی و جلگه ای (دشت)میباشدکه اکثرشهرهای آن در دامنه کوهها و دشتهای بین رشته کوهها و مناطق کوهستانی قرار گرفته اند.در میان این رشته کوهها سرزمینهای حاصلخیزی قرار گرفته اند که به عنوان مثال می توان از شرق به غرب مناطقی چون دره ابهر، دشت زنجان- ابهر،چمن سلطانیه و درکل خمسه زنجان(شامل زنجان ، طارم ، ایجرود ، ابهر ، و خدابنده ) را نام برد. اقلیم استان متاثر از دو عامل مهم یعنی نحوه ورود جبهه های عظیم رطوبتی وحرارتی ، و وضعیت توپوگرافی و ارتفاع از سطح دریا می باشد. تیپ غالب اقلیمی استان نیمه خشک فراسرد(52%)و سرد(18%)می باشد که حدود 70 % درصد سطح استان را می پوشاند. تیپ اقلیمی نیمه خشک فرا سرد دارای درجه حرارت متوسط ماهانه در سردترین ماه سال کمتر از 7- درجه سانتی گراد است.متوسط درجه حرارت در ماههای فروردین اردیبهشت- مهر –آبان مطلوب ومابین 8 الی 14 درجه سانتی گراد و در ماههای خرداد –تیر-مرداد-شهریور گرم و درماههای آذر-دی-بهمن و اسفندسردمیباشد.بر اساس آمارهای ارائه شده از ایستگاههای سینوپتیک زنجان تعداد روزهای یخبندان استان در حدود 100روز میباشدکه بیشترین فراوانی روزهای یخبندان در بهمن ماه 25روز و در دیماه 24 روز، در آذرماه 18 روز و در اسفند ماه 17 روز اتفاق افتاده است. درمجموع میتوان گفت که دراستان زنجان 6 ماه از سال یخبندان اتفاق می افتد ( آمار سال1375) میزان بارندگی استان طی سالهای 1378- 1374 ، 304 میلیمتر در سال بوده است که در این میان مرکز استان با246میلیمتردرسال وخدابنده با383میلیمتردرسال به ترتیب کمترین وبیشترین بارندگی دراستان راداشته اند.

حمایت از کالای ایرانی