.
نظارت و بازرسی
1397/5/28 یکشنبه

نمونه شرح وظايف اداره مديريت عملكرد:

  • بازرسي مستمر و دوره اي از واحدهاي تابعه استاني براي سنجش ميزان مطابقت عملكرد اقدام كنندگان با اهداف،برنامه ها،دستورالعملها،و ضوابط و شاخصهاي مورد ارزيابي به منظور ارزیابی عملکردو يافتن كاستي ها،سوء مديريت و انحرافات از سياستهاي تعيين شده و ارائه راه حلها و پيشنهادات براي رفع آنها.
  • بازرسي و سنجش ميران رضايت مردم از واحدهاي مختلف اداره كل و نحوه برخورد مديران و كارمندان با ارباب رجوع در سطح استان  و ارایه گزارش مربوطه  به دبیرخانه شورای تحول اداری استان به منظور اجرای مقررات مرتبط
  • برقراري ارتباط با سازمان بازرسي استان و ايفاي وظيفه مندرج در ماده 12 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور،كميسيون اصول88 و 90 مجلس شوراي اسلامي و واحدهاي نظرسنجي دستگاهها و رسانه هاي جمعي و مطبوعات.
  • تهيه و تدوين شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرداستان و واحدهاي تابعه با همكاري ستاد .
  • ارزيابي عملكرد واحدهاي استان بر اساس شاخصهاي اختصاصي و عمومي،تكميل فرمهاي مربوط و تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي جهت ارايه به مراجع ذیصلاح از جمله کمیسیون تحول اداري اداره كل.
  • انجام ارزيابي عملكرد ساليانه در سه سطح اداره كل مديران و كاركنان به استناد دستورالعمل استقرار نظام ارزيابي عملكرد.
  • تهيه گزارشهاي ادواري در فواصل ماهانه،شش ماهه و سالانه براي اطلاع مدير كل استان از عملكرد واحدهاي مختلف.
  • دريافت شكايات حضوري و مكتوب مردم(مراجعان) از واحدها و كارمندان اداره كل و بررسي و تحقيق پيرامون صحت يا سقم موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاكي.
  • پيگيري نامه هاي مردمي دريافت شده از سامد و سامانه ارتباط مردمي اداره كل و يا مراجعه حضوري مردم در سفر مقامات به استان ها.
  • انجام وظايف دبيرخانه پيشگيري و مبارزه با رشوه در اداره كل.

حمایت از کالای ایرانی