.
حقوقی
1397/5/3 چهارشنبه

  حقوقي :

 • نظارت براجراي قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست ، بخشنامه ها ، دستورالعملها و ضوابط ذیربط.
 • انجام امور حقوقی اعم از حقوق قانوني وذاتي محيط زيست، رسيدگي وپاسخگويي به كليه امور مربوط به دعاوي، حمايت و معاضدت قضايي از كاركنان در حدود مأموريت اداري، رسيدگي به شكايات واصله از اشخاص و مراجع
 • مطالعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست كشور به منظور ارائه پيشنهاد در مورد تهيه و تدوين لوايح و طرحهاي قانوني مرتبط با حفاظت محيط زيست به دفتر حقوقي سازمان.
 • همكاري در تهيه و تنظيم پيش نويس لوايح قانوني و آئين نامه ها ، دستورالعمل هاي حقوقي و شيوه نامه هاي اجرائي قوانين مرتبط و  اجراي بخشنامه ها ، دستورالعملها و ضوابط صادره در سطح استان.
 • طرح دعاوي مدني ، جزايي و اداري و پيگيري صدور اجرائيه به طرفيت اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت حقوق اداره کل و انجام كليه اقدامات لازم در مراحل و مراجع قضايي نخستين ، تجديدنظر ، تشخيص ، ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري و دفتر رياست قوه قضائيه با هماهنگي سازمان .
 • حضور در مراجع قضايي و شبه قضايي در كليه دعاوي مرتبط با قراردادها و تصميمات در سطح اداره كل.
 • حمايت و معاضدت قضايي از كاركنان اداره كل طبق قانون بويژه حضور به عنوان نماينده اداره كل در دعاوي مرتبط بایگان حفاظت محيط زيست .
 • بررسي و اظهارنظر در مورد پرونده هاي قضايي ، شبه قضايي و تخلفات اداري و انظباطي ، درخواست ارجاع امر به كارشناسي و حضور فعال در كليه مراحل مذكور.
 • اعمال نظارت تخصصي و ارشاد قضايي در سطح اداره كل وشهرستان هاي مربوطه.
 • پشتيباني ،رسيدگي وپاسخگويي به كليه امور مربوط به دعاوي املاك وامور ثبتي .
 • تنظيم قراردادهاي موردنياز اداره كل  با اشخاص حقيقي و حقوقي با همکاری واحد پشتیبانی ، فنی و مهندسی.
 • انجام امور حقوقي مرتبط در مورد كنوانسيون ها ، تفاهم نامه ها و موافقتنامه هاي اداره كل با ساير نهادها.
 • وصول مطالبات مربوط به  تعهدات وقراردادهاي اداره كل و مستند سازي اموال منقول وغير منقول اداره كل بر اساس قوانين ومقررات وهمكاري با دفتر حقوقي در اين خصوص وتهيه گزارشات لازم .
 • تشكيل بانك اطلاعات املاك اعم از مستند وغير مستند ورسيدگي به كليه امور مربوطه وبررسی و جمع آوری اطلاعات در زمينه رفع نواقص وخلاهای قانونی با همکاری واحدهای ذیربط.
 • تنظيم قراردادهاي موردنياز اداره محيط زيست شهرستان  با اشخاص حقيقي و حقوقي با همکاری واحد  پشتیبانی ، فنی و مهندسی . ونظارت حقوقي در مورد قراردادهاي منعقده.

حمایت از کالای ایرانی