.
منطقه حفاظت شده انگوران
1397/5/6 شنبه
1397/5/6 شنبه
منطقه حفاظت شده انگوران:
این منطقه با مساحتی برابر با 92297 هکتار از سال 1349 تحت حفاظت بوده است. منطقه ای است کوهستانی و تپه ماهوری در شهرستان ماهنشان، دامنه ارتفاعی 1240 تا 3320 متر، بارندگی و دمای متوسط سالیانه 450 میلیمتر و 6 درجه سانتیگراد منطقه دارای اقلیم های مدیترانه ای و نیمه مرطوب معتدل نموده اند. پوشش گیاهی منطقه بطور عمده لاله واژگون، درمنه، چوبک،گون،کلاه میر حسن، لاله، شقایق،کما، مرزه، شکر تیغال،گل حسرت به همراه درختان و درختچه هایی نظیر بنه، بادام، خینجوک، شیرخشت، زرشک،گردو و سنجد تشکیل شده است. این منطقه زیستگاه مناسبی برای قوچ و میش ارمنی و پازن است دیگر گونه های جانوری منطقه:خرس قهوه ای، روباه معمولی، سیاهگوش، سمور سنگی،کبک دری،کبک چیل، باقرقره، سار، دال، شاه بوف، غاز خاکستری، تنجه،آنقوت، حواصیل، خوتکا، اگرت بزرگ، افعی زنجانی، لاک پشت افغانی و ماهیانی از جمله سفید رودخانه ای، سس، زرده پر، اسبله.
حمایت از کالای ایرانی