معرفی مدیران

1397/5/4 پنجشنبه
 

نام و نام خانوادگي :

محمد‌‌رضا یافتیان


سمت:
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان


سوابق تحصیلی:

دکتری شيمي  فیزیک و تجزيه دانشگاه لويي پاستور فرانسه
کارشناسی ارشد شيمي تجزيه  دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی شیمی محض دانشگاه شهید بهشتی


نام و نام خانوادگي :

قادرحیدری

سمت:

 معاونت توسعه مدیریت ،حقوقی و منابع انسانی


سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایینام و نام خانوادگي :
علی اسدی


سمت:
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی


سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی دانشگاه آزاد زنجان
کارشناسی زیست شناسی - میکروبیولوژی دانشگاه آزاد زنجان

نام و نام خانوادگي :
مریم باقری


سمت:
معاون محیط زیست انسانی


سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد علوم محیط زیست دانشگاه زنجان

شعار سال 1402:
« مهار تورم، رشد تولید »