.
معرفی مدیران و مسئولین
مدیرکل حسین آب سالان 02433541007
معاون فنی تورج باحجب قاسمی 02433532006
معاون نظارت و پایش علی اسدی 02433532004
رئیس اداره محیط زیست زنجان علی آذری 02433785004
رئیس اداره محیط زیست ابهر محمدهادی کاظمی 02435228081
رئیس اداره محیط زیست خدابنده سیدرضامعافی مدنی 02434210700
رئیس اداره محیط زیست ایجرود حامدتقی بگلو 02436722333
رئیس اداره محیط زیست ماهنشان محرمعلی عزیزی 02423223310
رئیس اداره محیط زیست طارم غلامرضا عباسی 02432823102
رئیس اداره محیط زیست خرمدره توکل سلیمانی 02435531960
حمایت از کالای ایرانی