.
شهرستان زنجان
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زنجان
آدرس:
زنجان - ابتدای جاده تبریز - پارک جنگلی ارم -
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زنجان(جنب موزه تاریخ طبیعی)
کد پستی : 4518983474
شماره تماس: 02433550710
نمابر: 02433550507
رئیس اداره : علی آذری
02433558082
حمایت از کالای ایرانی