آلبوم تصاوير
جمعه 5 آبان 1402 سرشماری آهوان مناطق حفاظت شده سرخ آباد و فیله خاصه زنجان
عکاس: امجد باقری
طی روز های 3 و 4 آبان 1402 با حضور 24 نفر از مدیران، کارشناسان و محیط بانان استان، پستاندارن مناطق حفاظت شده سرخ آباد و فیله خاصه زنجان سرشماری شد.
05   
1402/8/5 جمعه
01   
1402/8/5 جمعه
06   
1402/8/5 جمعه
11   
1402/8/5 جمعه

04   
1402/8/5 جمعه
10   
1402/8/5 جمعه
07   
1402/8/5 جمعه
13   
1402/8/5 جمعه

03   
1402/8/5 جمعه
08   
1402/8/5 جمعه
12   
1402/8/5 جمعه
14   
1402/8/5 جمعه

02   
1402/8/5 جمعه
09   
1402/8/5 جمعه

بيشتر

شعار سال 1402:
« مهار تورم، رشد تولید »