آلبوم تصاوير
جمعه 5 آبان 1402 سرشماری آهوان مناطق حفاظت شده سرخ آباد و فیله خاصه زنجان
عکاس: امجد باقری
طی روز های 3 و 4 آبان 1402 با حضور 24 نفر از مدیران، کارشناسان و محیط بانان استان زنجان، پستاندارن شاخص مناطق حفاظت شده سرخ آباد و فیله خاصه زنجان سرشماری شدند.
5   
1402/8/5 جمعه
1   
1402/8/5 جمعه
7   
1402/8/5 جمعه
13   
1402/8/5 جمعه

3   
1402/8/5 جمعه
9   
1402/8/5 جمعه
6   
1402/8/5 جمعه
11   
1402/8/5 جمعه

4   
1402/8/5 جمعه
8   
1402/8/5 جمعه
12   
1402/8/5 جمعه
14   
1402/8/5 جمعه

2   
1402/8/5 جمعه
10   
1402/8/5 جمعه

بيشتر

شعار سال 1402:
« مهار تورم، رشد تولید »