اداره نظارت و پایش
نام نفر   نام خانوادگی نفر
نام نفر
نام خانوادگی نفر
sample@sample.com
item-enpayesh parent-eazemayeshgah
778/10/11 چهارشنبه
1400/01/01
0
0
اداره نظارت و پایش
اداره امور و آزمایشگاه ها
 
item-eazemayeshgah parent-evahsh
778/10/11 چهارشنبه
1400/01/01
0
0
اداره نظارت بر امور حیات وحش
 
item-evahsh parent-mpayesh
778/10/11 چهارشنبه
1400/01/01
0
0
اداره حقوقی
 
item-ehoghough parent-poshtibani
778/10/11 چهارشنبه
1400/01/01
0
0
اداره پشتیبانی، فنی و مهندسی
 
item-poshtibani parent-emali
0
0
اداره امور مالی
 
item-emali parent-eedari
778/10/11 چهارشنبه
1400/01/01
0
0
اداره امور اداری
 
item-eedari parent-mtosee
778/10/11 چهارشنبه
1400/01/01
0
0
اداره محیط زیست طبیعی
 
item-etabie parent-eensani
0
0
اداره محیط زیست انسانی
 
item-eensani parent-mfani
778/10/11 چهارشنبه
1400/01/01
0
0
اداره حفاظت محیط زیست شهرستانها
 
item-hshahrestanha parent-modir
778/10/11 چهارشنبه
1400/01/01
0
0
معاونت نظارت و پایش
 
item-mpayesh parent-modir
778/10/11 چهارشنبه
1400/01/01
0
0
معاونت توسعه مدیریت و منابع
 
item-mtosee parent-modir
778/10/11 چهارشنبه
1400/01/01
0
0
معاونت فنی
 
item-mfani parent-modir
0
0
روابط عمومی
 
item-ravabet parent-modir
778/10/11 چهارشنبه
1400/01/01
0
0
آموزش و پژوهش
 
item-amoozesh parent-modir
778/10/11 چهارشنبه
1400/01/01
0
0
مدیریت عملکرد
 
item-amalkard parent-modir
778/10/11 چهارشنبه
1400/01/01
0
0
حراست
 
item-herasat parent-modir
778/10/11 چهارشنبه
1400/01/01
0
0
برنامه ریزی و منابع
 
item-manabe parent-modir
778/10/11 چهارشنبه
1400/01/01
0
0
مسئول نیروی انسانی
یگان حفاظت
 
item-hefazat parent-modir
778/10/11 چهارشنبه
1400/01/01
0
0
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان
 
root item-modir
778/10/11 چهارشنبه
1400/01/01
0
0

« تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین »