شماره تماس ادارات ستادی

1400/2/5 یکشنبه
ردیف نام واحد سازمانی  شماره تماس 
1 اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان - محمدرضایافتیان  33541007
2 اداره شهرستان حفاظت محیط زیست زنجان - ناصرجعفری 33558082
3 اداره شهرستان حفاظت محیط زیست خرمدره - محمدهادی کاظمی 35527638
4 اداره شهرستان حفاظت محیط زیست خدابنده - جعفراوجاقلو 34210700
5 اداره شهرستان حفاظت محیط زیست ابهر- سیدرضامدنی 35215052
6 اداره شهرستان حفاظت محیط زیست طارم  - سیدسعیدموسوی 32823102
7 اداره شهرستان حفاظت محیط زیست ایجرود - امیرحسین کاظمی 36722884
8 اداره شهرستان حفاظت محیط زیست ماه نشان -حسینعلی ملکی  36222253

شعار سال 1402:
« مهار تورم، رشد تولید »