.
مناقصات ومزایده ها
1397/5/6 شنبه
آگهی مزایده فروش خودرو 
آگهی مزایده عمومی                                 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان در نظر دارد تعداد 10 دستگاه خودروی سواری و کمک دار مازاد بر نیاز خود را بر اساس مجوز های  شماره 950011 مورخ 30/6/95 و  960001 مورخ 1/2/96کمسیون ماده 2 خزانه معین استان، از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. کلیه افراد حقیقی و حقوقی می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ 3/4/1396 جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به آدرس: زنجان ، بلوار 22 بهمن، بلوار محیط بان، ابتدای جاده تبریز، پارک جنگلی ارم، اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان مراجعه نمایند.                                                                     
                                                                                         روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان
موضوع آگهی شماره یک
( شرایط مزایده)
اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان در نظر دارد تعداد 10 دستگاه انوا ع خودرو کارکرده و مازاد بر نیاز خود را برابر لیست مشخصات پیوستی طبق شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش برساند .
ماده 1 –  مهلت و نحوه خرید و بازدید : کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 3/4/96 همه روزه (به استثنای ایام تعطیل ) در ساعات اداری به دبیر خانه  اداره کل جهت دریافت اسناد مزایده مراجعه نمایند وجهت  بازدید از خودرو های مزایده ای به نشانی زنجان، بلوار 22 بهمن، بلوار محیط بان، ابتدای جاده تبریز پارک جنگلی ارم، اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان مراجعه نمایند . 
تبصره : شرکت کارکنان دولت در مزایده منع قانونی ندارد و در صورت شرکت کارکنان در مزایده وتساوی مبلغ پیشنهادی حق تقدم با کارکنان دولت خواهد بود .
شرکت کنندگان در مزایده  اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی فقط در یک مورد مزایده می توانند پیشنهاد قیمت دهند .
ماده 2- سپرده شرکت در مزایده : پیشنهاد دهندگان میبایست مبلغ 000/000/15ریال به ازای هر خودرو به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب 2170602509001 نزد بانک ملی شبعه زنجان بنام تمرکز سپرده اداره کل حفاظت محیط زیست  استان زنجان (قابلیت واریز درکلیه شعب بانک ملی) واریز نموده یا ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان ارائه نمایند و اصل فیش یا ضمانت نامه بانکی را در پاکت الف قرار دهند . لازم به ذکر است (ارسال وجه نقد یا چک شخصی و مسافرتی شبه پول و یاچک تضمینی و بین بانکی به عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد )
تبصره 1 – درصورتی که برنده مزایده حداکثر ظرف پنج روز پس از اعلام برنده شدن نسبت به واریز وجه و تحویل خودرو اقدام ننماید وجه سپرده مربوط به موضوع  این ماده به نفع دولت مطالبه و ضبط خواهد شد.
تبصره 2- شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به عنوان سند قبول (شرایط مزایده خودرو ) خواهد بود .
ماده 3- پیشنهاد مردود :  به پیشنهادات مبهم ، ناقص و تعیین شرط ، مخدوش ، مدت دار ، فاقد امضا ومهر که مغایر باشرایط مزایده و یا فاقد سپرده یا سپرده کمتر از میزان تعیین شده و پیشنهاداتی که مشخصات روی پاکت پیشنهادی با مطالب مندرج در اوراق مزایده آنها مغایر و با مبالغ پیشنهادی زیر قیمت پایه کارشناسی باشد و یا پس از پایان مهلت اعلام شده در آگهی ارسال یا تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
ضمنا سپرده مربوط به چنین پیشنهاد هایی مطابق مقررات مزایده که پس از طی مراحل قانونی استرداد خواهد گردید وسایر اسناد ارسالی تحویلی بایگانی خواهد شد.
ماده 4- مهلت تحویل مدارک : پیشنهاد دهندگان میبایست تمام اسناد و مدارک مزایده را بدون تغییر ، حذف و یا قراردادن شرط در آن تکمیل وتنظیم ومهر وامضاء نموده ودرپاکت در بسته به وصف مشروحه ذیل تا پایان وقت اداری  روز پنجشنبه مورخ 8/4/96  از طریق پست سفارشی یا حضوری به اداره حراست اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان به آدرس : زنجان، بلوار 22 بهمن، بلوار محیط بان، ابتدای جاده تبریز پارک جنگلی ارم، اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان تحویل نماید .
تبصره : پیشنهاد دهندگان پس از پایان مهلت تحویل مدارک حق انصراف به صورت کتبی  داشته ولی مدارک شرکت کنندگان به هیچ وجه مسترد نخواهد شد به غیر از (وجه الضمان). ضمنا شرکت کنندگانی که قبل از مهلت تحویل مدارک انصراف خود را اعلام نمایند حق شرکت در مزایده را ندارند وسپرده آنها بعد از اتمام روز مزایده و اعلان برنده مزایده که پس از طی مراحل قانونی و اداری قابل استرداد میباشد . 
ماده 5 – محتوای پاکتهای پیشنهادی :  
پاکت الف : سپرده شرکت در مزایده .  اصل فیش واریزی یا ضمانت نامه. جهت (شرکت درمزایده )
پاکت ب :  1.اصل اسناد مزایده که تمامی صفحات آن دقیقا بررسی ومطالعه ، تکمیل و امضاء گردد . (کپی اسناد قابل قبول نمیباشد )
2.تصویر از صفحه اول شناسنامه وکارت ملی برای پیشنهاد دهندگان (اشخاص حقیقی ) به انضمام آدرس محل کار یا سکونت وشماره تلفن همراه یا ثابت جهت تماس .
3.تصویر اساسنامه وآخرین آگهی تغییرات در روز نامه رسمی برای پیشنهاد دهندگان ( اشخاص حقوقی ) آدرس قانونی شخص حقوقی  وشماره تلفن همراه یا ثابت صاحبان امضاء مجاز جهت تماس .ضمنا تصویر صفحه اول شناسنامه ها وکارت ملی صاحبان امضاء مجاز ضمیمه مدارک مزایده گردد . 
 
پاکت ج :  قیمت پیشنهادی باید به صورت عددی و حروفی ، خوانا ، بدون خط خوردگی ، لاک گیری و پیش شرط  با امضاء و مهر شرکت کننده درمزایده  مطابق فرم موجود دراسناد مزایده بوده و با توجه به توضیحات ذیل آن تنظیم و امضاء برای( اشخاص حقیقی ) و برای ( اشخاص حقوقی) مهر و امضاء مقامات مجاز میباشد ضمنا ارائه قیمت در هر ردیف جدول پیوست به منزله بازدید از خودرو وقبول مشخصات وتائید شرایط آن میباشد.  لازم به ذکر است : 1.اداره کل بامجوز های شماره 950011 مورخ 30/6/95 و  960001 مورخ 1/2/96کمسیون ماده 2 خزانه معین استان اقدام به فروش نموده است .
2.ادارات دولتی به استناد ماده2 ق .م .م  درخصوص انجام مزایده مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند . 
3.درج نوع و شماره خودرو بر روی پاکتهای (الف ، ب  و ج ) الزامی است .
 
ضمنا دبیرخانه اداره کل کلیه اسناد مزایده و پاکات مربوطه را در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد داد . شامل پاکت اصلی (الف ، ب و ج) 
ماده 6-هزینه های مزایده :کلیه هزینه های مزایده شامل: درج آگهی مزایده در روزنامه محلی در دو نوبت ، حمل ونقل و بارگیری خودرو به عهده برنده مزایده می باشد .
ماده 7-تاریخ و ساعت بازگشایی پاکتهای پیشنهادی : جلسه کمسیون مزایده در ساعت 11:30صبح روز دوشنبه مورخ 12/4/96 در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان تشکیل و پاکتهای واصله را بازگشایی و براساس قانون برگزاری مزایده و آئین نامه های اجرایی آن وشرایط مندرج در اوراق مزایده ضمن مقایسه قیمت های پیشنهادی بررسی ومتعاقب آن نسبت به تعیین برنده یا برندگان مزایده اقدام خواهد نمود .
تبصره : برنده دوم مزایده در هر خودرو پیشنهاد دهنده ای است که تفاوت مبلغ پیشنهادی وی با نفر اول بیش از مبلغ سپرده شرکت در مزایده نباشد در غیر این صورت مزایده برنده دوم نخواهد داشت . 
ماده8- رد یا قبول پیشنهاد :  کمسیون مزایده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است .
ماده9- ضمانت حسن اجرای تعهدات : نتیجه مزایده در مورخ 13/4/96 در تابلو اعلانات اداره کل با ذکر برنده ( نفر اول و دوم) اعلام خواهد شد . مزایده به صورت نقدی بوده و برنده مزایده پس از ابلاغ کتبی  اداره کل مکلف است  ظرف مدت پنج روز نسبت به واریز کل مبلغ پیشنهادی اقدام نموده واصل فیشهای بانکی را جهت تحویل خودرو به اداره کل تسلیم نماید .
تبصره : سپرده شرکت در مزایده برندگان و در صورت داشتن نفرات دوم پس از پرداخت وتسویه کل مبلغ پیشنهادی و بعد از طی مراحل اداری و قانونی  صاحبان سپرده مسترد خواهد شد و سپرده نفر دوم تا زمان واریز وجه نفر اول مسترد نخواهد شد. مگر اینکه تفاوت های پیشنهادی نفرات اول و دوم از مبلغ سپرده شرکت در مزایده زیادتر باشد دراین صورت سپرده نفر دوم مسترد خواهد شد . 
  ماده10 – درصورتیکه برنده مزایده پس از ابلاغ کتبی اداره کل ظرف پنج روز (به استثنای ایام تعطیل ) نسبت به واریز وجه پیشنهادی وتحویل خودرو حاضر نشده یا از واریز کل مبلغ پیشنهادی امتناع نمایند وجه سپرده مقرر در ماده ( 2) این شرایط به نفع دولت مطالبه وضبط خواهد شد وبه پیشنهاد دهنده  حائز حداکثر قیمت نفر دوم ابلاغ خواهد شد که ظرف مدت پنج روز (به استثنای ایام تعطیل ) برای واریز وجه اقدام نماید . چناچه نفردوم پس از ابلاغ کتبی و انقضای مهلت مقرر در این ماده حاضر به واریز وجه نباشد و یا از شرایط معامله عدول کند وجه سپرده نفر دوم مزایده نیز به نفع دولت مطالبه وضبط خواهد شد وتعیین تکلیف مزایده با کمسیون مربوطه میباشد .
ماده 11 – مدت زمان قرارداد : مدت خروج خودرو مورد مزایده توسط برنده مزایده از محل اعلام شده ظرف یک هفته خواهد بود.
که میبایست از تاریخ شروع قرارداد و پایان مدت مذکور اقلام موضوع مزایده را از محل تعیین شده خارج نمایند ودر غیر صورت اداره کل هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت . ملاک تحویل خودرو به برنده مزایده پس از واریز تمام وجه پیشنهادی  بوده ورعایت موارد مندرج در ماده 27 آئین نامه اجرایی و نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب 1362 هیات وزیران  وتبصره آن وسند فروش صادره ازسوی این اداره کل خواهد بود . 
ماده 12- خریدار نام و نشانی خود را به شرح ذیل اعلام و تائید مینماید .که تمامی ابلاغ ها ومکاتبات را که از طرف اداره کل به نشانی فوق ارسال می گردد ابلاغ قانونی تلقی میشود .
شرایط مزایده را ملاحظه و از خصوصیات تمام و انواع موضوع مزایده اطلاع کامل حاصل  نموده وکلیه مندرجات این شرایط را قبول وخرید خودرو مورد نظر انتخابی در مزایده را بشرح پیشنهاد قیمت اعلامی تعهد نموده و اصل شرایط مزایده را بعد از امضاء در پاکت (ب) اسناد مزایده قرارداده و عودت مینمایم و با امضاء ذیل شرایط عدم اطلاع و جهل از شرایط مزایده را از خود سلب و اسقاط می نمایم .
 
مشخصات شخص حقیقی  

  کد ملی :                       صادره از :                    نام و نام خانوادگی :                          شماره شناسنامه :                         شماره تلفن تماس :                      
                                                                                                                        
      آدرس محل کار یاسکونت :                                                                                                                             محل امضاء شرکت کننده : 

 مشخصات شخص حقوقی :

                       نام موسسه یا شرکت :
                        شماره ثبت شرکت :
                       آدرس قانونی شرکت : 
                                                                                                                                               محل مهر وامضاء مقام های مجاز:


   تکمیل این فرم توسط شرکت کنندگان در مزایده الزامی است
                                                                                فرم مشخصات شرکت کنندگان در مزایده آگهی
شخص حقیقی :
نام ونام خانوادگی :                                 نام پدر :                                      ش ش :                 متولد :                           صادره:
  تلفن تماس :                                        نمابر :                                     شماره ملی :                                                  شماره همراه:
آدرس محل کار یا سکونت:


شخص حقوقی :
   نام شرکت:                                                  شماره ثبت:                          شماره اقتصادی:                            تلفن تماس:                                      نمابر :  
  آدرس دفتر شرکت :
 مشخصات صاحبان امضاء مجاز: 
ردیف       نام و نام خانوادگی         سمت                   نام پدر               محل صدور  نمونه امضاء 
 1           ------------------     --------------        --------------          -------------------------
 2           -------------------    --------------        --------------          ------------------------     
3           --------------------    --------------        --------------          -------------------------      

به تاریخ       /     /96 روز ------------------  ساعت  -------------- اوراق واسناد مزایده عمومی فروش خودرو را به صورت کامل از دبیر خانه اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان دریافت نمودم .
                                                                                                                                                                                                                                                                 قرائت شد مورد قبول است                محل    امضاء: 


      تکمیل این فرم توسط شرکت کنندگان در مزایده الزامی است 
                                    فرم مشخصات خودرو های مازاد بر نیاز در مزایده
(  بامجوز های شماره 950011 مورخ 30/6/95 و  960001 مورخ 1/2/96کمسیون ماده 2 خزانه معین استان زنجان) 
ردیف               نوع خودرو           شماره انتظامی               مدل                              قیمت پیشنهادی (ریال) 
1 لندور- پاژن دوکابین 382 الف13 ایران 87 88                   --------                               ---------------------
2 لندور- پاژن دوکابین 378الف13ایران87 87                      --------                               ---------------------
3 لندور- پاژن دوکابین 375 الف13ایران 87 87                    --------                               ---------------------
4 لندور- پاژن دوکابین 376 الف13ایران87 87                     --------                               ---------------------  
5 لندور- پاژن دوکابین 381 الف13ایران87 87                     --------                               ---------------------
6 لندور- پاژن دوکابین 379 الف13ایران87 87                     --------                               ---------------------
7 نیسان پیکاب دو کابین 363 الف18ایران 87 84                  --------                               ---------------------
8 نیسان پیکاب دو کابین 241 الف11ایران 87 82                  --------                               ---------------------
9 سمند ال ایکس 128 الف11 ایران 87 83                          -------                                ---------------------
10 پراید صبا 836 الف 13 ایران 87 81                            --------                                --------------------- 

                               
قیمت پیشنهادی  به عدد  --------------------------------------------------   ریال وبه حروف  --------------------------------------------------------------------------------------
 توجه : شرکت کنندگان فقط به یک خودرو  می توانند پیشنهاد قیمت دهند . 
                                                                                                                                             امضاء                                     تاریخ                   
 
   


((           آگهی مناقصه         ))


اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان در نظر دارد یک دستگاه آنالیزر ریزگرد(PM 2.5) از طریق مناقصه خریداری  نماید. 
متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه به آدرس : زنجان – ابتدای جاده تبریز- پارک جنگلی ارم- اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان- واحد تدارکات مراجعه فرمایند. :

مهلت تحویل مدارک : حداکثر تا پایان  وقت اداری  روز سه شنبه مورخ 2/2/93 
محل تحویل مدارک:واحد تدارکات اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان

به اسناد ارسالی پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

هزینه درج آگهی و قیمت کارشناسی بر عهده برنده می باشد.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

شماره تماس : 3-5241001 داخلی 242 و 259

 *لازم به ذکر است این آگهی مناقصه در روزنامه همشهری بخش زنجان شماره6226 مورخ 25/1/93 نیز چاپ رسیده است. 
 
                                                                              روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان 
     
حمایت از کالای ایرانی