.
شهرستان خدابنده
1397/5/6 شنبه
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خدابنده
آدرس: خدابنده- بلوار چمران- میدان سهروردی – خیابان محیط زیست
کد پستی : 4581913196
شماره تماس: 02434210700
نمابر: 02434210701
رئیس اداره :  علي كرباسي 
حمایت از کالای ایرانی