.
شهرستان طارم
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان  طارم
آدرس: آببر-خیابان امام – مجتمع ادارات
کد پستی : 4591945855
شماره تماس: 2823102 0243
نمابر: 2823157 0243
رئیس اداره: سيد سعيد موسوي 
حمایت از کالای ایرانی