شماره تماس ادارات ستادی

1400/2/5 یکشنبه
ردیف نام واحد شماره تماس 
1 اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان -  حسین آب سالان  33541007
2 اداره شهرستان حفاظت محیط زیست زنجان - حامد تقی بگلو 33558082
3 اداره شهرستان حفاظت محیط زیست خرمدره - توکل سلیمانی 35527638
4 اداره شهرستان حفاظت محیط زیست خدابنده -  علی کرباسی 34210700
5 اداره شهرستان حفاظت محیط زیست ابهر -  سیدرضامدنی 35215052
6 اداره شهرستان حفاظت محیط زیست ایجرود-  امیرحسین کاظمی 36722884
7 اداره شهرستان حفاظت محیط زیست طارم-  سید سعیدموسوی 32823102
8 اداره شهرستان حفاظت محیط زیست ماهنشان - محرمعلی عزیزی 36222253

«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»