.
معرفی مدیران و مسئولین
1397/5/4 پنجشنبه

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان

مدیرکل

حسین آب سالان

02433541007

modir.en.zn@doe.ir

معاون توسعه مدیریت و منابع

سعید حقیقی

02433566113

M.T.Manabeh@doe.ir

معاون فنی

علی اسدی

02433532006

M.Fanni.en.zn@doe.ir

معاون نظارت و پایش

سعید محمدی

02433532004

M.Payesh.en.zn@doe.ir

رئیس اداره محیط زیست شهرستان  زنجان

حامد تقی بگلو

02433785004

Zanjan.en.zn@doe.ir

رئیس اداره محیط زیست ابهر

سیدرضامدنی

02435228081

Abhar.en.zn@doe.ir

سرپرست اداره محیط زیست خدابنده

علی کرباسی

02434210700

Khodabande.en.zn@doe.ir

سرپرست اداره محیط زیست ایجرود

امیرحسین کاظمی

02436722333

ejrood.en.zn@doe.ir

رئیس اداره محیط زیست ماهنشان

محرمعلی عزیزی

02423223310

Mahneshan.en.zn@doe.ir

رئیس اداره محیط زیست طارم

سيد سعيد موسوي

02432823102

Taroom.en.zn@doe.ir

رئیس اداره محیط زیست خرمدره

توکل سلیمانی

02435531960

Khoramdarreh.en.zn@doe.ir

1397/5/3 چهارشنبه
حمایت از کالای ایرانی