.
معرفی مدیران و مسئولین
1397/5/4 پنجشنبه

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان

مدیرکل

حسین آب سالان

02433541007

modir.en.zn@doe.ir

معاون توسعه مدیریت و منابع

سعید حقیقی

02433566113

M.T.Manabeh@doe.ir

معاون نظارت و پایش علی اسدی

02433532006

M.Fanni.en.zn@doe.ir

معاون فنی

سعید محمدی

02433532004

M.Payesh.en.zn@doe.ir

رئیس اداره محیط زیست شهرستان  زنجان

حامد تقی بگلو

02433558082

Zanjan.en.zn@doe.ir

رئیس اداره محیط زیست ابهر

سیدرضا مدنی

02435215052

Abhar.en.zn@doe.ir

رئیس اداره محیط زیست خدابنده

 علی کرباسی

02434210700

Khodabande.en.zn@doe.ir

رئیس اداره محیط زیست ایجرود

امیرحسین کاظمی

02436722333

ejrood.en.zn@doe.ir

رئیس اداره محیط زیست ماهنشان

محرمعلی عزیزی

02436222253

Mahneshan.en.zn@doe.ir

سرپرست اداره محیط زیست طارم

 سیدسعید موسوی

02432823102

Taroom.en.zn@doe.ir

رئیس اداره محیط زیست خرمدره

توکل سلیمانی

02435531960

Khoramdarreh.en.zn@doe.ir

حمایت از کالای ایرانی