معرفی مدیران

1397/5/4 پنجشنبه
 

نام و نام خانوادگي :

محمد‌‌رضا یافتیان


سمت:
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان


سوابق تحصیلی:

دکتری شيمي  فیزیک و تجزيه دانشگاه لويي پاستور فرانسه
کارشناسی ارشد شيمي تجزيه  دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی شیمی محض دانشگاه شهید بهشتی

نام و نام خانوادگي :
عابس لطفی 


سمت:
سر‍پرست معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و منابع انسانی


سوابق تحصیلی:
کارشناسی  ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد زنجان
کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه آزاد زنجان

نام و نام خانوادگي :
علی اسدی


سمت:
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی


سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی دانشگاه آزاد زنجان
کارشناسی زیست شناسی - میکروبیولوژی دانشگاه آزاد زنجان

نام و نام خانوادگي :
سعیدمحمدی


سمت:
معاون محیط زیست انسانی


سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد علوم محیط زیست دانشگاه زنجان
کارشناسی شیمی  دانشگاه زنجان

« تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین »