آلبوم تصاوير
شنبه 10 اسفند 1398 افتتاح چندین پروژه از صنایع در سال جاری جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی در شهرستان خرمدره
افتتاح چندین پروژه از صنایع در سال جاری جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی در شهرستان خرمدره
افتتاح چندین پروژه از صنایع در سال جاری جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی در شهرستان خرمدره   
1398/12/10 شنبه
افتتاح چندین پروژه از صنایع در سال جاری جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی در شهرستان خرمدره   
1398/12/10 شنبه
افتتاح چندین پروژه از صنایع در سال جاری جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی در شهرستان خرمدره   
1398/12/10 شنبه
افتتاح چندین پروژه از صنایع در سال جاری جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی در شهرستان خرمدره   
1398/12/10 شنبه

افتتاح چندین پروژه از صنایع در سال جاری جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی در شهرستان خرمدره   
1398/12/10 شنبه
افتتاح چندین پروژه از صنایع در سال جاری جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی در شهرستان خرمدره   
1398/12/10 شنبه
افتتاح چندین پروژه از صنایع در سال جاری جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی در شهرستان خرمدره   
1398/12/10 شنبه

بيشتر

« تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین »