آلبوم تصاوير
چهارشنبه 9 فروردین 1402 بازدید عیدانه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از مناطق حفاظت شده و دیدار با محیط بانان مناطق
عکاس: امجد باقری
محمدرضا یافتیان؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در تاریخ 7 و 8 فروردین 1402 از مناطق حفاظت شده فیله خاصه و سرخ آباد شهرستان زنجان و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان و منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش انگوران شهرستان ماهنشان بازدید و به منظور تبریک عید با همکاران دیدار کرد.
10   
1402/1/9 چهارشنبه
7   
1402/1/9 چهارشنبه
12   
1402/1/9 چهارشنبه
13   
1402/1/9 چهارشنبه

9   
1402/1/9 چهارشنبه
8   
1402/1/9 چهارشنبه
21   
1402/1/9 چهارشنبه
19   
1402/1/9 چهارشنبه

5   
1402/1/9 چهارشنبه
6   
1402/1/9 چهارشنبه
20   
1402/1/9 چهارشنبه
18   
1402/1/9 چهارشنبه

4   
1402/1/9 چهارشنبه
1   
1402/1/9 چهارشنبه
16   
1402/1/9 چهارشنبه
15   
1402/1/9 چهارشنبه

2   
1402/1/9 چهارشنبه
3   
1402/1/9 چهارشنبه
14   
1402/1/9 چهارشنبه
17   
1402/1/9 چهارشنبه

بيشتر

شعار سال 1402:
« مهار تورم، رشد تولید »